Gottskärs Havsbad – Visioner, planprocessarbete och preliminär tidplan

Visioner

Enligt översiktsplanen som antogs 2006-04-27, ska Gottskärsområdet fortsätta utvecklas som en egen del med ett eget centrum.

Skällared 3:55 ses som en katalysator som möjliggör utvecklingen av Gottskär i enlighet med översiktsplanen. Den gamla fastigheten kommer att rivas och ge plats för ett helt nytt handikappanpassat, kustliknande bostadsområde. Detta kommer att ge ökad tillgänglighet till både bad, Segelsällskapet Kaparens klubbverksamhet, småbåtshamn med kommersiella inslag i sjöbodar kombinerat med pop-upp butiker.

Den kommer att omfatta en större och säkrare, handikappanpassad småbåthamn vars pir ligger i direkt anslutning till Gottskärs hamnplan söder om den idag befintliga åttakantiga bryggan, vilket gör den tillgänglig för den stora allmänheten. Detta tack vare förvärv av 60met landremsa med vattenrätt utav Onsala sockens Skifteslag. Hamnen omfattar ca 100 båtplatser samt 40-50 gästplatser med toalett – och duschrum för dam & herr som även kan nyttjas av SS-Kaparens segelklubbs medlemmar. Det kommer inte att behöva muddras då djupet är perfekt för hamnverksamhet och kommer att ge plats för lite större båtar. Även gamla skonare skulle kunna lägga till så besökare ges tillfälle att gå ombord för lite intagande av gammal båtkultur.

Närmast hamnen kommer restaurangen att ligga med ett bryggdäck för uteservering, utomhus Lounge/bar ovanpå del av restaurangen, tilläggningsplatser för lunch/middagsgäster med båt. Området är även tänkt att omfatta café, glassbar, bageri/konditori.

Ett genomgående brygg/promenadsstråk med sittbänkar ska anläggas längs med strandkanten och anslutas i båda ändar där kommun tar vid och fortsätter i samma anda. Bryggstråket ska sträcka sig från sydligaste pirspetsen till utholmens fina och välbesökta bad i norr. Detta ger tillgänglighet för alla besökare och ska vara handikappanpassat. Brygg/gångstråket kantas med olika sjöbodar. Några blir kanske permanenta lokaler och andra kan både användas till förvaring av båttillbehör vintertid och pop-upp butiker sommartid så att orten kan attrahera så många besökare som möjligt.

Tomtens marknivå skiljer ca 4m och där planeras sprängning för att bygga ett garage åt ca 100 p-platser som då göms under fastigheten. Sprängstenen kommer att användas för anläggning av hamnpiren, vilket gör att vi slipper tung trafik på Onsalavägen och istället tar hand om sprängstenen själva. Ovanpå garaget anläggs en innergård för bostäderna och ytterligare ca 30-40 p-platser planeras inom fastigheten för att försörja kommersiell verksamhet samt hamnens båtverksamhet. Det ska byggas ca 50-60 bostäder i skärgårdsstil med genomsläpp ner mot havet för att öka tillgänglighet ner till bryggstråk, restaurang och hamnverksamhet. I bottenplan längs med vägen samt mot hamnplan blir det lokaler för kommersiell verksamhet där bl.a. en minilivsbutik ska inrymmas. Befintliga verksamheter samt nya ska ges utrymme inom fastigheten.

Planprocessarbete

  • 160201 – Presenterade våra visioner för planstrateger på kommun i samband med tillträdet
  • 170207 – Kommun beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till struktur och omfattning av en förstudie för utveckling av Gottskär.
  • 180910 – Onsala sockens skifteslag beslutade sälja delar av land och vatten inom Skällared S:1 till ägaren av Skällared 3:55.
  • 181023 – Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för bostäder, restaurang, verksamheter och småbåtshamn inom fastigheten Skällared 3:55. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan.
  • 181023 – Kommunstyrelsen godkänner även förstudien till utveckling av Gottskär. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utveckla förslag till planprogram för utveckling av Gottskär i enlighet med godkänd förstudie.
  • 181217 – litet uppstartsmöte med planhandläggare, exploateringsingenjör, kommunekolog, planhandläggare, arkitekt, strateg och ägare.
  • 190206 – Startmöte gällande beställning av utredningar samt preliminär tidsplan.
  • 190320 – Möte gällande utredningar – Cowi deltar så de startar omgående
  • 190320 – Möte diskussioner kring höjder för hamn, lokaler o bostäder mm
  • 190411 – Kommande möte bearbetning volymskisser, snittdragningar, höjder, logistik, flöden

Preliminär tidplan

2019 Q1-Q3 – Beställning & leverans av utredningar, produktion av samrådshandlingar

2019 Q3-Q4 – Beslut om samråd – Planhandling ställs ut för samråd

2020 Q1 – Beslut om granskning – Planhandling ställs ut för granskning

2020 Q3 – Antagande i kommunfullmäktige

2021 Q3 – Möjlig igångsättning av byggnation

2023 Q1-Q3 – Möjligt färdigställande

Compare listings

Compare